یادداشت روز( خیانت)

گاه زشتی های جهان به قدری زیاد است که درمانده در خود فرو می روم و به زیبایی های خویش می رسم./ مژده پاک سرشت

خیانت چیست؟

معمولا به هر رابطه غیر معمول که بین دو نفر از دو جنس پیش می آید که ممکن است در حد و اندازه رابطه دیگری از این دو شخص باشد یا نه می گویند. یعنی وقتی در رابطه زن و مردی باهم، زن یا مرد، با شخص سومی ارتباط بگیرند رابطه جدید خیانتی به رابطه اول محسوب می شود.

اما من می خواهم از نگاه خودم خیانت را تعریف کنم: خیانت یعنی در رابطه زن و مردی دروغ جریان پیدا کند. دروغی که ممکن است حتی گفته نشود! تعجب ندارد هر وقت چیزی را از هم پنهان می کنیم و حاضر نیستیم به پرسش فرد مقابل پاسخ درست بدهیم یا به چیزی غیرواقعی وانمود می کنیم دروغی نهانی در رابطه ما جریان پیدا می کند. این دروغ پنهانی اگر در جریان زندگی ما موثر باشد و بر احساس، نگرش، نوع زندگی و...طرف مقابل تاثیرگذار باشد خیانت است.

خیانت این است که به همسرت دروغ بگویی و بر دورغی که گفته ای پای بفشاری. خیانت این است که نیازهای او  را بدانی اما ندید بگیری. خیانت این است که بدانی چه چیزهایی آزارش می دهد اما نخواهی قدمی برداری. خیانت این است که با احساسش بازی کنی. خیانت این است که...

با این حساب دزدی، اعتیاد، کم گذاشتن، رفیق بازی های بیش از حد، بی توجهی های مکرر و... هم خیانت است. نمی دانم بادبادک باز را خوانده اید یا نه.

 «برای خودش از توی گنجه کنج اتاق ویسکی ریخت. خوبگوش کرد. سری جنباند و جرعه ای خورد. بعد توی کاناپه چوبیفرورفت. با صدای کلفتشگفت :

می بینم که چیزهائی را که از مدرسه یاد می گیری باآموزش حقیقی قاطی کردی.

اما اگر حرفهایش درست باشد با این حساب شما گناهکاریبابا!

تکه یخی را زیر دندانش فشرد. هوووم .میخواهی بدانی در نظر بابایت گناهچیست؟

بله.

پس بگذار برایت بگویم . اما اول این یکی را یاد بگیر و خوب گوشهایت را باز کنکه چه میگویم.

امیر تو هیچ وقت از آن آبله­روهای ریشو چیز به درد بخوری یاد نمی­گیری. خب هر چی ملا یادت دادهول کن.

 تنها یک گناه وجود دارد و آن هم دزدی است، وقتی تو یک کسی را می‌کشی یک زندگی را دزدی می‌کنی. از زنش حق شوهر داشتن را دزدی می‌کنی. از اولادهایش حق پدر داشتن را دزدی می‌کنی. وقتی به کسی دروغ می‌گویی، حق راستی را ازش دزدی می‌کنی...

  شما چطور فکر می کنید؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
درخت ابدی

نگاه جالبی بود. یکی از فیلسوفان هندی زنا رو زمانی جرم می‌دونه که دو طرف بدون دوست داشتن هم‌بستر بشن.