یادداشت روز

سفر بی دغدغه ساری (بدون آوردن کار) فقط دیدن خانواده و دوستان، فقط حیف که فردا باید برگردم. خوشم همین!

پیوست1: یادداشت‌های زن کارمند را به محض اینکه بیایم تهران ادامه خواهم داد.  

/ 2 نظر / 12 بازدید