شعر های من

سال۸۶

پیش از آن که در بزنم
                          بله را می گویی
اتاق از شمیم تو گر گرفته است.
میان حرف ها می دوی
            رد پایت بر کاغذپاره ها پیداست.
گاه در لینک ها سر می کشی
گاه فاکس ها دستخط تو را جار می زنند
                         یا شماره ای چشمکت می زند.
از کوچه های ذهن می گذری
                               مژده نامت عبور می کند.
با لبانی جدی
              قدم می زنی
                        لبخندت بر صندلی می درخشد.
ترنمی مشام پنجره را پر کرده
این جا

 یک روح

       بین سه نفر

                  سرگردان...

/ 0 نظر / 5 بازدید