خواندنی(راه هنرمند)

کتابی است از جولیا کامرون . از طاهره سپاسگذارم که مرا با ان اشنا کرد.


هر تیغه علف فرشته خودش را دارد. فرشته ای که بر روی او خم می شود و زمزمه می کند: رشد کن رشد کن.                تلمود

باز از ان خواهم گفت.

/ 0 نظر / 4 بازدید